Bærekraft

Bærekraft – kjernen i vår virksomhet

This is Forward

This is Forward er vår bærekraftsplan, som også utgjør kjernen for vår langsiktige forretningsplan. Den definerer tiltak på seks sentrale bærekraftsområder innen miljø og samfunn. På disse områdene vet vi at vi  kan gjøre en forskjell, samtidig som våre interessenter ønsker at vi skal prioritere dem.

 • Klima
 • Emballasje
 • Vann
 • Produksjon og verdikjede
 • Drikker
 • Samfunn

Vår suksess baserer seg på fantastiske medarbeidere, fantastisk service og fantastiske drikker. Vi vil levere bærekraftig vekst, skape verdi for våre interessenter, og bygge en bedre fremtid for både virksomheten vår og omgivelsene våre.

This is Forward er nøye avstemt med The Coca-Cola Company sine globale ambisjoner på bærekraftsområdet. Det inkluderer vårt mål om reduksjon av klimagassuslipp med 30 % innen 2030, og målet om netto nullutslipp innen 2040. Disse målene er verifisert av Science Based Targets initiative som klimavitenskapelig fundert, og i tråd med målene som defineres gjennom FNs bærekraftsmål.

This is Forward er implementert i våre markeder i Europa, Australia, Stillehavet og Indonesia. Det er en omforent tiltaksplan som vi vil jobbe etter i 29 land over hele verden, og inkluderer ambisiøse, tidsdefinerte bærekraftsforpliktelser.

 

Se vår fulle bærekraftsplan, This is Forward

Våre fremskritt i 2022 (CCEP internasjonalt)

48,8 %

av solgte produkter hadde få eller ingen kalorier (Europa)

48,5 %

av PET i våre plastflasker var resirkulert PET (rPET)

Antallet timer våre medarbeidere brukte på frivillig arbeid i lokalsamfunnet

%

av vannet i våre drikker som var fra områder med sårbar vannforsyning ble erstattet

Våre mål og forpliktelser

Klima

Forward on Climate

Dekarbonisere virksomheten vår for å nå målet om netto nullutslipp innen 2040.

Våre mål og forpliktelser:

 • Netto nullutstlipp (Scope 1,2 & 3) innen 2040 (alle markeder).
 • Redusere utslipp av klimagasser (Scope 1,2 & 3) med 30 % innen 2030 (alle markeder).
 • Bruke 100 % fornybar energi i alle markeder innen 2030.
 • 100 % av strategiske leverandører skal sette vitenskapelig baserte mål for sine utslipp innen 2023 (Europe) & 2025 (API).
 • 100 % av strategiske leverandører skal bruke 100 % fornybar energi innen 2025 (Europe) & 2030 (API).

 

Emballasje

Forward on Packaging v3

Vi vil bidra til en "world without waste" ved å fjerne unødvendig emballasje og gjøre drikkevareemballasje til del av en sirkulær økonomi.

Våre internasjonale mål og forpliktelser:

 • 100 % av emballasjen skal være gjenvinnbar innen 2025
 • 50 % resirkulert plast i våre PET-flasker i Europa innen 2023. Andre markeder innen 2025 
 • Slutte å bruke fossil jomfruplast i våre flasker innen 2030
 • Samle inn og gjenvinne en flaske eller boks for hver vi selger innen 2030

Vann

Forward on Water

Øke vannsikkerheten for alle ved å adressere lokale utfordringer og forbedre tilstanden på tilsigsområder. 

Våre mål og forpliktelser:

 • Sette konkrete, lokalt tilpassede mål for vannforbruk ved alle produksjonssteder.
 • Tilbakeføre 100 % av vannet vi bruker i våre drikker. 
 • 100 % regenerativt vannforbruk ved viktigste produksjonssteder innen 2030

Produksjon og verdikjede

Forward on Supply Chain

Samarbeide med våre leverandører om å bygge en bærekraftig og stabil lavutslipps verdikjede.

Våre mål og forpliktelser:

 • 100 % av våre viktigste ingredienser og råvarer fra landbruket skal være produsert på en bærekraftig måte 
 • 100 % av våre leverandører skal opererer i henhold til våre "Supplier Guiding Principles" – inkludert områdene bærekraft, etikk og menneskerettigheter

Drikkene

Forward on Drinks

Vi skal tilby folk et bredt utvalg av herlige drikker både med og uten sukker.

Våre mål og forpliktelser:

Sukkerreduksjon: 

 • 10 % i Europa innen 2025*
 • 20 % i New Zealand innen 2025**
 • 25 % i Australia innen 2025**
 • 35 % i Indonesia innen 2025**
 • Lav- og nullkalori: Over 50 % av salget skal komme fra lavkaloridrikker eller kalorifrie drikker innen 2030 (Europa innen 2025)***
*Reduksjon i gjennomsnittlig sukkerinnhold per liter i vår portefølje av leskedrikker siden 2019. Gjelder leskedrikker med og uten kullsyre, og smaksatt vann. Inkluderer ikke vanlig vann eller juice.
**Reduksjon i gjennomsnittlig sukkerinnhold per liter i NARTD-porteføljen siden 2015 (NARTD vil si "non-alcoholic ready to drink").
***Inkluderer ikke kaffe, alkohol, øl eller Freestyle. Lavkaloridrikker 20kcal/100ml. Kalorifrie drikker <4kcal/100ml.

Samfunn

Forward on Society

Fremme inkludering, utfordre ulikheter og støtte opp om økonomisk mobilitet.

Våre mål og forpliktelser:

 • 45 % av våre ledere skal være kvinner innen 2030
 • En tredjedel av våre medarbeidere skal være kvinner innen 2030
 • 10 % av våre medarbeidere skal bestå av mennesker med funksjonshemminger innen 2030
 • Fremme utviklingen til 500 000 personer med utfordringer i arbeidsmarkedet innen 2030

Hvordan vi rapporterer på bærekraft

Vår "Integrated Report" for 2022 presenterer data for et helt kalenderår, 1. januar til 31. desember 2022. Den dekker vår globale virksomhet i Europa, Stillehavsregionen og Indonesia. Denne rapporten er vår primære bærekraftsrapport, som forteller om våre tiltak og fremskritt på veien mot våre bærekraftsmål, i tillegg til våre finansielle resultater.

I vårt nedlastingssenter kan du finne en omfattende oversikt over vår bærekraftsrapportering, som tabeller med konkrete tall, detaljer på vår metodikk og uavhengige vurderinger og uttalelser. 

                        

Vi lytter til våre interessenter

Vi vil skape bærekraftig vekst og skape verdi for våre interessenter, og bidra til en bedre fremtid for både virksomheten, lokalsamfunnet og kloden vår.


Våre interessenter – hele veien fra leverandører og investorer til våre lokalsamfunn og medarbeidere – forventer at vi bidrar positivt inn i de samfunns- og miljømessige utfordringene vi står overfor i dag.


Og deres synspunkter og vurderinger spiller en avgjørende rolle for utformingen av vår bærekraftsplan.


This is Forward er avstemt med The Coca-Cola Companys globale bærekraftsmål. Det er en tiltaksplan som omfatter alle markedene hvor vi opererer, som inkluderer ambisiøse, tidsbestemte forpliktelser som støtter opp om FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsstyring

Vi jobber for å ha tydelig styring av vårt bærekraftsarbeid. I 2022 forsterket vi våre interne styringsrutiner på bærekraftsområdet, med blant annet en ny styringsgruppe ("Sustainability SteerCo") som ledes av vår CEO, og en arbeidsgruppe for bærekraft ("Sustainability Working Group") som skal sikre god styring av alle arbeidsstrømmer på tvers av selskapet, med deltakelse fra både CCEP og TCCC.

I 2021, etter oppkjøpet, arrangerte vi en rekke workshops med kolleger fra både de europeiske og API-markedene, sammen med TCCC, for å se hvordan vi kan tilpasse våre bærekraftsforpliktelser, integrere eksisterende forpliktelser fra markedene der dette er relevant, og videreutvikle This is Forward til også å inkludere de nye API-markedene.

Integritet skal ligge til grunn

Vi vil følge de høyeste standardene for selskapsstyring og tilgjengeliggjøring av informasjon om vårt selskap for offentligheten.

Menneskerettigheter og Åpenhetsloven

Vår menneskerettighetspolitikk

Coca Cola Europacific Partners Norge (CCEP NO) sin menneskerettighetspolitikk er inspirert av de internasjonale menneskerettighetsprinsippene nedfelt i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og FNs Global Compact. Retningslinjene gjelder for CCEP, selskapene den eier, selskapene den har en minoritetsinteresse i og enhetene den administrerer.

I 2021 reviderte vi vår menneskerettighetspolicy for å gjenspeile det utvidede fokuset til CCEP og spesifikasjonene til våre nye Australia, Pacific and Indonesia (API) operasjoner. Som en del av dette har vi tatt med landbruk, vannressurser og miljøpåvirkninger.

Aktsomhetsvurdering - Åpenhetsloven

Hos Coca‑Cola Europacific Partners er menneskerettigheter grunnleggende for hvordan vi driver virksomheten vår hver eneste dag og måten vi opererer på i lokalsamfunnene våre. Dette er en del av vår forpliktelse for å sikre at alle som jobber for og med virksomheten vår blir behandlet med verdighet og respekt, uansett hvor de jobber og bor. Vi jobber etter de høyeste standarder innen etikk og menneskerettigheter og forventer det samme fra våre leverandører. Vi har en nulltoleranse til moderne slaveri.

Vår rapport på Aktsomhetsvurdering for 2022 kan du lese her.

Meld inn bekymringer

Vennligst kontakt oss hvis du observerer eller har noen indikasjoner på brudd på menneskerettigheter eller miljøvern hos CCEP NO.

Mer informasjon om hvordan du rapporterer en bekymring finner du her.